لوح تقدیر

از

استاد سعید زرنیخی

 به پاس برگزاری موقیت آمیز دوره آموزشی تابستان 1381

 از طرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مدیریت منطقه 4

خانه فرهنگ صدف

 


 

 

 

لوح تقدیر

از

 استاد سعید زرنیخی

 به پاس به ثمر رساندن موقیت آمیز دوره آموزشی تابستان 1382

 از طرف

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

قلمرو شمال

خانه فرهنگ صدف

 


 

 

 

لوح تقدیر

از

 استاد سعید زرنیخی

 به مناسبت روز معلم 1383

 از طرف

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

خانه فرهنگ صدف

 

 

updated : Saturday February 19, 2000 01:22 AM

طراحی و اجرا رامین فامیلی